.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- ---Francais

Česká gramatika

Zájmena

 

ZÁJMENA / Pronomina / Pronouns

Osobní zájmena / Personalpronomina / Personal Pronouns
/ ich / I, ty / du / you, on / er / he, ona / sie / she, ono / es / it      
my / wir / we, vy / ihr / you, Vy / Sie / you, oni / sie / they, ony / sie / they

Přivlastńovací zájmena / Possessivpronomina / Possessive Pronouns
můj / mein / my, tvůj / dein / your, jeho / sein / his, jeho / sein / its, její / ihr / her   
náš / unser / our, váš / euer / your, Váš / Ihr / your, jejich / ihr / their
svůj

Ukazovací zájmena / Demonstrativpronomina / Demonstrative Pronouns
ten / der  / the, ta / die / that, to / das / this       
tento / dieser / this, tato / diese / this, toto / dieses / this
tenhle / dieser / this,   onen /jener / that, takový / solch ein/ such

Tázací zájmena / Fragepronomina / Interrogative Pronouns
kdo / wer / who, co / was / what, jaký / was für ein / what, který / welcher / which, čí / wessen / whose, which

Vztažná zájmena / Relativpronomina / Relative Pronouns
kdo / wer / who, co / was / what
jaký / was für ein / what, který / welcher / which, that, čí / wessen / whose, which, jenž / der / who

Neurčitá zájmena / Indefinitpronomina / Indefinite Pronouns
někdo / jemand / anybody, něco / etwas / anything
každý / jeder / everybody, všechen, všichni / alle / all
málokdo / wenige / few, některý / irgendwelcher/ some, nějaký / irgendein /some, any
kdosi /irgend jemand / someone, cosi / irgend etwas / something, kdekdo / jedermann / everybody

Záporná zájmena / Negativpronomina / Negative Pronouns
nikdo / niemand /nobody, nic / nichts / nothing, nijaký / keinerlei / no sort, ničí / niemands / nobody`s, žádný / kein / no

 


   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz