.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

 

Česká gramatika

Slovníky pro studium

Příslovce

 

Příslovce / Adverbien / Adverbs

Příslovce místa / Lokaladverbien / Adverbs of Place

zde hier / here venku draußen /outside
tam dort / there uvnitř drinnen / inside
dole unten / down vlevo links / left
dolů runter / down vpravo rechts / right
nahoře oben / up sem hierher / hither
nahoru rauf / up kam wohin / where

Příslovce času / Temporaladverbien / Adverbs of Time

ráno morgens / in the morning často oft / often
večer abends / in the evening vždy immer /always
dnes heute / today teď jetzt / now
zítra morgen / tomorrow loni letztes Jahr / last year
včera gestern / yesterday pozdě spät / late

Příslovce způsobu a příčiny/ Modal- und Kausaladverbien / Adverbs of Manner and of Cause

špatně schlecht / badly velmi sehr / very
dobře gut / well trochu ein bisschen / a bit
vnitřně innerlich / inly schválně absichtlich / purposely


   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz