.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

ASSET Č.Budějovice Jazykové kurzy

Cvičeni

Testy

Konverzace

Pracovní listy - novinka

Česká gramatika

 

Česká gramatika / Tschechische Grammatik  /  Czech Grammar

Podstatná jména / Substantive / Nouns  - skloňování podstatných jmen / Deklination der Substantive / Declension of Nouns - mužské / männlich / masculine,  ženské / weiblich / feminine, střední / sächlich / neuter

Přídavná jména / Adjektive / Adjectives - skloňování přídavných jmen / Deklination der Adjektive / Declension of Adjectives, stupňování / Steigerung der Adjektive/ Comparison of Adjectives

Zájmena /  Pronomina / Pronouns -  osobní zájmena / Personalpronomina / Personal Pronouns, přivlastńovací zájmena / Possessivpronomina / Possessive Pronouns, ukazovací zájmena / Demonstrativpronomina / Demonstrative Pronouns, tázací zájmena / Fragepronomina / Interrogative Pronouns, vztažná zájmena / Relativpronomina / Relative Pronouns, neurčitá zájmena / Indefinitpronomina / Indefinite Pronouns, záporná zájmena / Negativpronomina / Negative Pronouns

Číslovky / Numeralien / Numerals - číslovky základní / Kardinalzahlen /  Cardinal Numerals, číslovky    řadové / Ordinalzahlen / Ordinal Numerals

Slovesa / Verben / Verbs - časování sloves / Konjugation der Verben / Conjugation of Verbs  

Příslovce / Adverbien / Adverbs, stupňování / Steigerung der Adverbien / Comparison of Adverbs

Předložky / Präpositionen / Prepositions  

Spojky /  Konjunktionen / Conjunctions


   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz